ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์)ความสัมพันธ์ในครอบครัว

บทความนี้เป็นอีกบทความหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับผู้อ่าน ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ ความสัมพ้นธ์ในครอบครัว เพราะสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน บางครอบครัวอาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่เพียงคนเดียว ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของหัวข้อนี้ และอยากจะนำเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเวบไซต์ของเราคะ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ป็นบทความจาก ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เราได้ทำลิงค์เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดบทความ (pdf ไฟล์) เพื่อเก็บไว้อ่านเป็นข้อมูลคะ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ดาวน์โหลด pdf ไฟล์)

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์)

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สร้างได้โดยการสื่อสารที่ดีต่อกัน มีเวลาอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่า แบ่งปันใส่ใจกันและกัน แต่จากสถานการณ์ของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องหันมาทำความเข้าใจกับสภาพปัญหา และให้ความสำคัญอย่างจริงจัง“การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครัว” เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คนในครอบครัวมีความรัก ความ

ผูกพัน มีความเข้าใจกัน อภัยให้กัน และช่วยเหลือเกื้อกูล กันเมื่อยามต้องเผชิญปัญหาอุปสรรค ก่อให้เกิดเป็นครอบครัวอันอบอุ่น แต่สัมพันธภาพที่อ่อนแอ จะส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นและมีการหย่าร้างในอัตราที่สูงขึ้น ความจริงนี้กำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทย จากดัชนีครอบครัวอบอุ่นที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง อีกทั้งมีทิศทางที่แย่ลง โดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้การดูแลผู้สูงอายุ

และการหาเลี้ยงครอบครัวของสมาชิกวัยแรงงานนอกจากนี้ จากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว ในพ.ศ. 2552 พบว่า ครอบครัวไทยจำนวนมาก ละเลยการปฏิบัติสิ่งดีๆ ที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น การใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน การกล่าว คำขอโทษหรือขอบคุณคนในครอบครัว การแสดงความรักต่อกันด้วยการโอบกอดหรือสัมผัสเป็นประจำ กิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะถูกละเลยอย่างมาก เพราะมีไม่ถึงครึ่งของครอบครัวไทยที่ใช้เวลาที่พอจะมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำจากการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 พบว่าเด็กไทยอายุระหว่าง 0 – 17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ หรืออาศัยอยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งหมายถึงครอบครัวที่มีเพียงพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวมีสัดส่วนที่สูง โดยสูงที่สุดในภาคเหนือและภาคอีสาน จากงานศึกษาของ ศิวพร ปกป้อง (2552) เฉลี่ยแล้วพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องดูแลลูกถึงเกือบ 2 คน โดยอายุเฉลี่ยของลูกคนเล็กสุดที่ต้องดูแลคือ 8.6 ปี

ลักษณะของครอบครัวที่มีเพียง “พ่ออยู่กับลูก” หรือ“แม่อยู่กับลูก” นำมาซึ่งความห่วงกังวลต่อความไม่มั่นคงและความเครียดกับบทบาทใหม่ ที่ต้องรับภาระในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพียงคนเดียวปัญหาสำคัญที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญคือ ปัญหาความสัมพันธ์กับลูก ปัญหาทางเศรษฐกิจการเงิน การมีรายได้และมีงานทำ นอกจากนี้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่ดูแลเพียงลำพังก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ (ความสัมพันธ์ในครอบครัว)

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์)ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์)ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์)

หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Work book by KUMON

Are you ready for kindergarten? Verbal SkillsAre you ready for kindergarten? Match SkillsAre you ready for kindergarten? Pencil Skills

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell