เสวนาเรื่อง “ เคล็ดลับครอบครัว…..ช่วยเสริมสร้าง ไอคิว อีคิว ลูก”ไอคิว-เด็กเล็ก-kids-children-school-games-2

โดย นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

นายวันชัย บุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

นางสุชาดา กิจเจริญ บ้านกลมกิ๊ก

ผู้ดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงณัฏฐิณี ชินะจิตพันธุ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

จากข้อคำถามว่า ทำอย่างไรจะทำให้ลูกมีไอคิวและอีคิวดี ผู้ร่วมเสวนาได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

พ.ดุสิต การเลี้ยงดูลูกนั้นต้องมองใน 3 ส่วน คือ bio Psycho social เด็กควรได้รับอาหารที่ดี เริ่มจากนมแม่ ไอโอดีน ส่งผลต่อพัฒนาการ ส่วนในเรื่องความอบอุ่นที่ได้จากแม่ขณะที่ให้ลูกดื่มนมนั้นเป็นส่วนที่เสริมความผูกพัน ส่งเสริมการสร้างอีคิวที่ดี การฝึกควบคุมอารมณ์ในเด็กควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ ให้เขาเรียนรู้การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การที่เด็กมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการมีอีคิวที่ดี ส่วนเรื่องพัฒนาการสามารถดูเทียบจากสมุดพัฒนาการเด็กเล่มสีชมพู ที่ได้เมื่อไปรับวัคซีน

คุณวันชัย ได้มีโอกาสไปทำงานชุมชนทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การใช้ไม้เมตรความสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดไอคิว-เด็กเล็ก-kids-children-school-gamesความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว โดยเทียบความสัมพันธ์กับระยะทางที่พ่อแม่ลูก จะเดินเข้าหากัน จากการสำรวจพบว่า แม่กับลูกจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่า พ่อกับลูก ซึ่งในความเป็นจริงจุดแข็งของสังคมไทย คือ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีไอคิวและอีคิวที่ดี ส่วนจุดอ่อนที่สังคมมี คือ ปัญหาเรื่อง เพศ ความรุนแรง สารเสพติด ดังนั้นควรพัฒนาสายสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อช่วยพัฒนาเด็ก

เสวนาเรื่อง “ เคล็ดลับครอบครัว…..ช่วยเสริมสร้าง ไอคิว อีคิว ลูก”

คุณสุชาดา การคงไว้ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเหมือนคนสมัยก่อน ให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยายเป็นส่วนที่ทำให้เด็กได้รับการดูแลที่ดี ทั้งรูปแบบในการเลี้ยงดู ความอบอุ่น อีกทั้งการดูแลลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์ก็สำคัญ การฝากครรภ์กับแพทย์ การกินอาหารที่มีประโยชน์ มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก การเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษ สิ่งสำคัญพ่อแม่ต้องเข้าใจลูก สนับสนุนลูกในทางที่เขาถนัด เพื่อให้เขามีพัฒนาการตามศักยภาพและมีอีคิวที่ดี อย่าคิดว่าลูกเรามีปมด้อย เลี้ยงลูกให้กำลังใจลูกเรา ให้ความอบอุ่นกอดลูกหอมลูกเป็นประจำ สอนลูกด้วยคำพูดที่เพราะ ไม่พูดคำหยาบจะทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็ก พ่อแม่ก็สำคัญ อย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็น แม่ก็ควรทำหน้าที่ตนเอง เป็นแม่บ้านที่ดี เมื่อมีปัญหากันก็ควรแก้ปัญหาด้วยความใจเย็น

พ.ณัฎฐินี : อาจารย์ดุสิตมักพบกับครอบครัวที่มีวิกฤต อยากขอคำแนะนำค่ะ

พ.ดุสิต : ถ้าแต่งงานจะเตรียมตัวอย่างไร สิ่งหนึ่งที่คุณแม่….พูดแล้ว ก็คือ สิ่งหนึ่งที่คนไทยหายไป คือ เราเริ่มคิดเหมือนฝรั่งว่า เมื่อไรที่เราอยากพูดก็พูดออกมา สังคมไทยจะเน้นเรื่องกายกรรมวจีกรรมมาก เราถูกสอนไม่ให้มุทะลุ วู่วาม เรารับวัฒนธรรมตะวันตกมาก เลี้ยงแบบฝรั่งก็บ้าแบบฝรั่งให้ระมัดระวัง เลี้ยงลูกต้องมีกติกา วิธีควบคุมพฤติกรรม ถ้าพ่อแม่คุมลูกไม่อยู่ เด็กจะขาดการควบคุมตนเอง จากการสำรวจเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กกลัวพ่อแม่แยกกันเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่ทะเลาะกันเด็กจะกลัวมาก การที่พ่อแม่ทะเลาะกันเพราะมีความเป็นเด็กทั้งคู่ อย่าใช้อารมณ์กับลูกเมื่อเรามีอารมณ์โกรธมาก ให้กลับมาคิดว่าเป็นอารมณ์ของเด็กหรือของผู้ใหญ่ ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะมีการเอื้ออาทรต่อกัน ให้มองความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งศิวิไลซ์ ถ้าพูดถึงทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard gardner แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ให้มองในส่วนที่เขาถนัดและพัฒนาในส่วนนั้น

พ.ณัฎฐินี : อยากให้คุณวันชัย ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัว ได้เล่าถึงภาพยนตร์ “ตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้”คุณวันชัย หนังเรื่องนี้ได้มีการพัฒนาร่วมกับพญ.พรรณพิมล เพื่อพัฒนาเนื้อหาของหนังให้เห็นถึงผลของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งการแสดงออกของพ่อในเรื่องทำให้เด็กไม่เข้าใจความรักที่พ่อมีให้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญ คือ การสื่อสารในครอบครัว นอกจากภาพยนตร์ก็ยังมีคลื่นวิทยุ FM 105 เป็นคลื่นเด็กและครอบครัว อยากจะฝากในส่วนนโยบายอยากให้มีสื่อสาธารณะที่รณรงค์และให้ความสำคัญกับครอบครัว

พ.ณัฎฐินี อยากจะให้แนะนำเด็กถึงวิธีการเลือกสื่อในการเรียนรู้

คุณวันชัย สื่อมีทั้งดีและไม่ดี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญ คือ พ่อแม่ต้องคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกับเด็ก ไม่ใช่ไม่ให้เด็กดู พ่อแม่ต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าตนเองเคยเจออะไร ของลูกเป็นอย่างไรและบอกลูกว่าเราเคยผ่านมาได้อย่างไร เพื่อให้ลูกเกิดการเรียนรู้ จากที่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตอนที่มีกรณีภารโรงข่มขืนเด็กอนุบาล พอได้รับการตรวจพบว่า เขาป่วยทางจิต ย้อนกลับไปถึงวัยเด็กของเขา เกิดขึ้นเนื่องจากเขาถูกแม่ทารุณกรรมตั้งแต่เด็ก ไปทำงานก็อยู่ในโรงฉายหนังที่มีหนังโป๊ เขาสารภาพว่าขณะที่เขาทำไปเขาไม่รู้สึกตัวเลย สิ่งนี้เป็นเพราะเมื่อเป็น เด็กเขาขาดวัคซีนทางใจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีศูนย์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัว หรือสำหรับวัยรุ่น

เสวนาเรื่อง “ เคล็ดลับครอบครัว…..ช่วยเสริมสร้าง ไอคิว อีคิว ลูก”

พ.ณัฎฐินี ในช่วงสุดท้ายอยากให้แต่ละท่านสรุปเกี่ยวกับการดูแลเด็กคะ

คุณวันชัย มีพระรูปหนึ่งบอกว่า ในปี 2555 จะเป็นปีที่พระพุทธเจ้าจะครบ2,500 ปีที่ตรัสรู้ มีน้อยคนที่จะรู้ สังคมเราควรทำให้การดำเนินในวิถีพุทธกลับคืนมา ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของมุสลิม เขาก็ให้หยุด แต่ประเทศเรายังขาดการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ หากเน้นให้ประชาชน เด็กมีการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวพุทธจะช่วยให้เด็กเติบโตได้ดี

พ.ดุสิต สุดท้ายเราคุยกันมาครบในเรื่องการดูแลเด็ก ทั้ง Bio psycho social การดูแลเด็กนั้นต้องมองทุกมุม ซึ่งไอคิวและอีคิวซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ควรดูพื้นฐานจากส่วนนั้นด้วย

Source:โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย – www.iqeqdekthai.com
ดูเพลงสอนเด็กเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell