ปัญหาการฝึกเขียนในเด็กออทิสติก

ฝึกเขียน-เด็กออทิสติกจากการวิจัย (รายงานวันที่ 9/11/2009 – Healthday News) ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนฝึกเขียนในเด็กออทิสติก เด็กออทิสติกพบปัญหาการผสมคำศัพท์ มากกว่าเด็กทั่วไป การวิจัยนี้ได้ทำการวิจัยจากเด็ก 28 คน อายุระหว่าง 8-13 ปี โดยเด็กจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก แต่ทุกคนมีระดับไอคิวอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานทั้งหมด การวิจัยได้ขอให้เด็กทุกคนคัดลอกประโยค “the bronw jumped lazy fox quick dogs over” ที่เรียงไว้สลับตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบสำหรับเด็กที่คุ้นเคยกับประโยคนี้
การวิจัยได้ทำการวัดการเขียนของเด็กใน 5 ส่วน ตัวหนังสือที่สามารถอ่านออก รูปแบบการเขียน ตำแหน่งและการจัดเรียงของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร และช่องไฟ ผลการวิจัยพบว่าเด็กออทิสติกจำนวนครึ่งหนึ่งหรือ 14 คน ได้คะแนต่ำกว่า 80% เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปอีกจำนวน 14 คน

นอกจากนี้พบว่า เด็กออทิสติกจำนวน 9 คนได้คะแนนต่ำกว่า 80% ในหมวดรูปแบบการเขียน ในขณะที่เกิดขึ้นในเด็กปกติเพียง 2 คน อย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณภาพของการเขียนในเด็กออทิสติกจะได้คะแนนต่ำ แต่โดยรวมแล้วเด็กทั้งสองกลุ่มสามารถที่จะเขียนหนังสือ จัดเรียงตัวอักษรและช่องไฟได้อย่างเท่าๆกัน ซึ่งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กทั่วไปแต่อย่างใด

นอกจากนี้การฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนในเด็กออทิสติก ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนในเด็กออทิสติก ซึ่งจะเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนในโรงเรียน หรือการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเด็ก

Source: http://www.healthfinder.gov/news/newsstory.aspx?docid=632844

ยางฝึกจับดินสอ C.L.A.W. ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติกในการฝึกจับดินสอ ฝึกการเขียน ซึ่งยางฝึกจับดินสอรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดจากประเทศอเมริกา โปรดคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ยางฝึกจับดินสอclaw

xยางฝึกจับดินสอรุ่นอื่นๆ ออกแบบและแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell