จับดินสอที่ถูกต้อง

IQKIDONLINE.COM ขอนำเสนอการจับดินสอที่ถูกต้องใน 3 ลักษณะ เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับผู้ปกครอง ในการนำไปสอนเด็กๆในการวางรากฐานที่ดีในการจับดินสอและเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือของเด็ก เหตุผลที่มีการจับดินสอที่แตกต่างกัน เพราะการจับดินสอต้องขึ้นอยู่กับลักษณะสรีระมือและนิ้วของเด็ก วิธีการจับดินสอทั้ง 3 วิธีนี้มีพื้นฐานการจับดินสอที่เหมือนกันคือ เป็นการจับดินสอแบบ Tripod Grip หรือ Tripod Grasp ซึ่งใช้ สามนิ้วหลักในการบังคับดินสอ คือ นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

วิธีที่ 1 การจับดินสอที่ถูกต้องแบบทั่วไป

ภาพการจับดินสอที่ถูกต้อง

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ดินสอวางอยู่ตรงข้อนิ้วมือแรกของนิ้วกลาง และใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับและบังคับดินสอ


วิธีที่ 2 การจับดินสอที่ถูกต้องสำหรับเด็กเล็ก (มือและนิ้วมือมีขนาดเล็ก)

ภาพจับดินสอที่ถูกต้อง

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ลักษณะการจับดินสอเหมือนกับวิธีที่ 1 แต่ให้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับดินสอให้ต่ำลงใกล้กับปลายดินสอ เพื่อจะได้สามารถควบคุมการเขียนได้ดีขึ้น

วิธีที่ 3 การจับดินสอที่ถูกต้องแบบตั้งฉาก

ภาพจับดินสอที่ถูกต้อง

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ลักษณะการจับดินสอเหมือนกับวิธีที่ 1 แต่การจับดินสอตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉากกับโต๊ะหนังสือ เป็นการจับอีกลักษณะหนึ่งถ้าเด็กๆไม่ถนัดกับการจับดินสอวิธีที่ 1 แต่ผู้ปกครองต้องยึดหลัก Tripod Grip คือต้องให้ดินสอสัมผัสกับนิ้วหลักทั้ง 3 นิ้ว

Source: www.thepencilgrip.com

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell